Договір публічної оферти

про надання освітніх послуг

Прочитайте текст даної оферти і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цієї оферти, чи не зрозуміли будь-який пункт цієї оферти, пропонуємо Вам відмовитися від послуг Виконавця, або уточнити інформацію, що Вас цікавить  за телефоном +38-063-427-52-78 чи написавши електронний лист за адресою:  anna@navsi200.com.

У випадку прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтеся з усіма умовами оферти і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення.

Пропозиція (публічна оферта)

Викладений нижче текст Договору,  адресований фізичним особам і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОГОЙКО АННИ ВАСИЛІВНИ, який діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (номер запису №2 663 000 0000 006076), названий в подальшому як «Виконавець» на визначених Договором умовах, згідно з обраним переліком послуг, розміщених на Сайті Виконавця у розділі «Онлайн курси».

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій,  передбачених п. 4.5. цього Договору,  що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

 1. Загальні положення 

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями,  необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов. 

Чинна версія даного Договору завжди розміщена на Сайті Виконавця і в обов’язковому порядку є доступна для ознайомлення Замовнику до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

 1. Терміни, що використовуються в цьому Договорі
 2. «Замовник» — фізична особа, яка отримує від Виконавця освітні послуги або яка купує ці послуги для іншої неповнолітньої особи.
 3. «Сайт Виконавця» — сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет під доменним ім’ям www.navsi200.com.
 4. Надалі по тексту Договору Замовник і Виконавець також називаються разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона».
 5. Предмет Договору
 6. Предметом цього Договору є надання Виконавцем освітніх послуг Замовнику, спрямованих на підготовку до Зовнішнього Незалежного тестування з української мови,  згідно з обраним переліком послуг, розміщених на Сайті Виконавця у розділі «Онлайн курси», на визначених Договором умовах.
 7. Порядок укладення Договору:
 8. Договір укладається між Замовником і Виконавцем у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).
 9. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору про надання послуг Замовнику, спрямованих напідготовку до Зовнішнього Незалежного тестування з української мови з Виконавцем, згідно з обраним переліком послуг, розміщених на Сайті Виконавця у розділі «Онлайн курси».
 10. Акцептом умов Договору є здійснення Замовником дій, визначених п. 4.4. Договору.
 11. Замовник здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними на Сайті Виконавця шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:
 • заповнення Замовником спеціалізованої форми Заявки, розміщеної на Сайті Виконавця;
 • здійснення оплати Замовником послуг Виконавця згідно з тарифами, вказаними на Сайті Виконавця.
 1. Будь-яка з вказаних у п. 4.4. дій в окремості, яка виконана Замовником, свідчить про те,  що Замовник ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.
 2. Термін акцепту не обмежений.
 3. Внесення передплати за відповідний курс є підтвердженням заявки на відповідний курс та період занять.
 4. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту і діє протягом усього терміну отримання послуг,  або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.
 5. Укладання Договору означає, що Замовник:
 • у необхідному для нього обсязі ознайомився з правилами надання послуг;
 • визнає безумовну професійну придатність Виконавця і правила здійснення всіх дій, описаних в цьому Договорі;
 • приймає всі умови  вказаного Договору без зауважень.
 1. Порядок розрахунків
 2. Послуги надаються Замовнику виключно на попередній платній основі шляхом оплати Замовником обраного курсу відповідно до Тарифів, вказаних на Сайті Виконавця.
 3. Оплата, внесена Замовником за послуги, у разі одностороннього припинення договору Виконавцем у зв’язку з порушеннями умов даного Договору з боку Замовника, не повертається.
 4. Оплата послуг Виконавця, а також інших фінансових зобов’язань Замовника перед Виконавцем, які можуть виникати у відповідності з вимогами цього договору, здійснюються шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця за допомогою системи “LiqPay” або безпосередньо через банк.
 5. Права та обов’язки Виконавця
 6. Виконавець зобов’язаний:
 • До початку надання послуг надати для ознайомлення Замовнику цей Договір та порядок навчання шляхом публікації на Сайті Виконавця;
 • Організувати діяльність з навчання Замовника відповідно до змісту програми обраного курсу навчання;
 • Попередити про відміну або перенесення заняття завчасно. Виконавець не несе відповідальності за несвоєчасне попередження у випадку, якщо Замовником було надано неактуальні контактні дані;
 • Зміст програм обраних курсів представлений на Сайті Виконавця.
 1. Виконавець має право:
 • Виконавець залишає за собою право корегувати розклад занять.
 • Призупинити надання послуг при несвоєчасному виконанні Замовником своїх фінансових зобов’язань перед Виконавцем.
 • Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір, в тому числі і в діючі Тарифи на освітні послуги, з попередньою їх публікацією на Сайті Виконавця. Зміна вартості курсу не поширюється на Замовників, які здійснили 100% передоплату за обраний навчальний курс.
 1. Права та обов’язки Замовника
 2. Замовник зобов’язаний:
 3. Упродовж усього періоду надання послуг дотримуватися умов цього Договору.
 4. При заповнені Заявки повідомляти (власноруч вносити) достовірні персональні дані і відомості.
 5. Взаємодіяти з Виконавцем в усіх напрямках навчання Замовника.
 6. Під час отримання послуг виконувати рекомендації та поради Виконавця.
 7. Замовник має право:
 8. Користуватись послугами згідно з умовами цього Договору;
 9. Вимагати від Виконавця виконання вимог цього Договору;
 10. Обирати із запропонованих Виконавцем послуг додаткові послуги;
 11. Знайомитися з порядком та умовами здійснення навчального процесу та наданням послуг Виконавцем;
 12. Вносити пропозиції щодо покращення роботи Виконавця;
 13. Відмовитись від послуг протягом 7 днів з початку їх надання і отримати назад повну вартість послуги.
 14. Відповідальність сторін
 15. Виконавець несе відповідальність перед Замовником  у розмірі документально підтвердженої суми Передоплати за невикористані заняття через 7 днів після початку курсу (надання послуги).
 16. Виконавець не несе відповідальності за збитки Замовника, що виникли в результаті відмови від надання послуг у відповідності з вимогами даного Договору.
 17. Виконавець несе відповідальність тільки за ті зобов’язання, які вказані в Договорі  та чинному законодавстві України.
 18. Замовник несе всю відповідальність за достовірність відомостей,  вказаних ним у Заяві Замовника. У випадку якщо Замовник не вказав, або невірно вказав персональні дані,  Виконавець не відповідає за збитки Замовника ,  понесені в результаті відмови в поверненні передоплати, наданні послуг, організації відпрацювань занять та/або здійснення інших дій внаслідок неможливості правильної ідентифікації Замовника.
 19. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно законодавства України,  з урахуванням умов Договору.
 20. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та яким неможливо було запобігти розумними заходами.
 21. У випадку порушення Замовником умов цього Договору Виконавець не несе відповідальності за  ті зобов’язання, які вказані в Договорі.
 22. Зміни і розірвання Договору
 23. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін на Сайті Виконавця. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.
 24. При внесенні Виконавцем у Договір істотних змін, що впливають на можливість використання послуг Замовником, Виконавець повідомляє про них Замовника, шляхом публікації їх на Сайті Виконавця не менше ніж за добу до вступу змін у силу.
 25. Договір може бути розірвано у випадках:
 26. При прийняті Замовником рішення про відмову від отримання послуг і повідомленні Виконавця про це рішення шляхом письмової заяви у формі електронного листа.
 27. На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.
 28. Вирішення суперечок
 29. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання  вимог даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмового звернення однієї зі Сторін до другої.
 30. Виконавець після отримання від Замовника претензії, зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів її розглянути та направити Замовнику послуг письмову вмотивовану відповідь.
 31. Якщо суперечка між Сторонами не буде розв’язана в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки в суд за місцем знаходження Виконавця.
 32. Інші положення
 33. Замовник гарантує,  що всі умови цього Договору йому зрозумілі  і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.
 34. З питань, що не є врегульованими цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами чинного законодавства України.
 35. Сторони домовилися, що всі виключні майнові права на об’єкти інтелектуальної власності, які створені Виконавцем та надаються Замовнику в процесі надання послуг, у тому числі передбачені Цивільним Кодексом України, Законом України «Про авторське право і суміжні права», Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів (Паризького акту від 24.07.1971, зміненого 02.10.1979), Всесвітньою конвенцією про авторське право 1952 року, а також іншими міжнародними нормативно-правовими актами, а саме:

– право на використання об’єкта інтелектуальної власності,

– виключне право дозволяти використовувати об’єкт інтелектуальної власності,

– виключне право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта інтелектуальної власності, у тому числі забороняти таке використання,

– а також інші права, які існують на сьогодні або будуть існувати в майбутньому,

належать Виконавцю.

 1. Користування Замовником всіма наданими Виконавцем навчальними матеріалами (текстовими документами, звуковими та відео-файлами тощо) допустиме виключно індивідуально та заборонено поширенню в будь-який спосіб і в будь-якій формі.
 2. Використання навчальних матеріалів Виконавця в цілому чи будь-якої частини допустиме при письмовій згоді Виконавця.
 3. Сторони зобов’язуються відповідно до вимог Сторони забезпечити  захист персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року №2297-VI, забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних Замовника  та/або іншими уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків за цим Договором.
 4. Виконавцем за цим договором є:

Фізична особа-підприємець ОГОЙКО АННА ВАСИЛІВНА,

який діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (номер запису 2 663 000 0000 006076). Платник на спрощеній системі оподаткування, група 2, не платник ПДВ.

Адресою Виконавця за цим Договором є:

вул. Пісочна 40а, м. Полонне, Хмельницька область, Україна, 30500

Контактний телефон: +380634275278.

Розрахуновий рахунок

ФОП ОГОЙКО А. В.

Приватбанк МФО 315405

р/р 26008052311168

ІПН 3343717286