Усі слова з наголосами, які треба вивчити для ЗНО: повний список + документ з вправами

Усі слова з наголосами, які треба вивчити для ЗНО: повний список + документ з вправами

14 лютого 2022 | Анна Огойко |

Які слова з наголосами треба вивчити для ЗНО?

Чудова новина в тому, що в програмі ЗНО є конкретний список слів з наголосами, а отже, тільки вони можуть бути в завданнях тестів 🤩

Тож ми підготували для вас зручний документ — повний список наголосів, які треба вивчити до ЗНО. Там також є вправи для закріплення. Завантажуйте безкоштовно!

Щоб завантажити повний список наголосів до ЗНО з вправами, заповніть цю форму:

Усі слова з наголосами, які треба вивчити для ЗНО (згідно з офіційною програмою ЗНО 2021 року)

агроно́мія
алфа́віт або алфаві́т
а́ркушик
асиметрі́я

багаторазо́вий
безпринци́пний
бе́шкет
бла́говіст
близьки́й
болоти́стий
боро́давка
босо́ніж
боя́знь
бурштино́вий
бюлете́нь

ва́ги (у множині)
вантажі́вка
весня́ний або весняни́й
ви́года (користь)
виго́да (зручність)
вида́ння
визво́льний
вимо́га
ви́падок
вира́зний
ви́сіти
ви́трата
виши́ваний
відвезти́
відвести́
ві́дгомін
віднести́
ві́домість (список)
відо́мість (повідомлення, дані, популярність)
ві́рші
віршови́й
вітчи́м

гальмо́, га́льма
гляда́ч
гороши́на
граблі́
гурто́житок

дани́на
да́но
дециме́тр
де́щиця
де-ю́ре
джерело́
ди́влячись
дича́віти
діало́г
добови́й
добу́ток
довезти́
довести́
дові́дник
до́гмат
донести́
до́нька
дочка́
дро́ва

експе́рт

єрети́к

жалюзі́

завда́ння
завезти́
завести́
за́вжди́
завчасу́
за́гадка
заіржа́вілий
заіржа́віти
закінчи́ти
за́кладка (у книзі)
за́крутка
залиши́ти
замі́жня
занести́
за́понка
заробі́ток
за́ставка
за́стібка
засто́порити
зви́сока
зда́лека
зібра́ння
зобрази́ти
зо́зла
зра́ння
зру́чний
зубо́жіння

інду́стрія

ка́мбала
катало́г
кварта́л
ки́шка
кіломе́тр
кінчи́ти
ко́лесо
ко́лія
ко́пчений (дієприкметник)
копче́ний (прикметник)
кори́сний
ко́сий
котри́й
крице́вий
кро́їти
кропива́
куліна́рія
ку́рятина

ла́те
листопа́д
літо́пис
лю́стро

ма́буть або мабу́ть
магісте́рський (про вчений ступінь)
ма́ркетинг
мере́жа
металу́ргія
міліме́тр

навча́ння
нанести́
напі́й
на́скрізний
на́чинка
нена́видіти
нена́висний
нена́висть
нести́
ні́здря
нови́й

обіця́нка
обра́ння
обру́ч (іменник)
одина́дцять
одноразо́вий
озна́ка
о́лень
опто́вий
осете́р
ота́ман
о́цет

пави́ч
парте́р
пе́карський
перевезти́
перевести́
пере́кис
переля́к
перенести́
пере́пад
пере́пис
піала́
пі́дданий (дієприкметник)
підда́ний (іменник, істота)
пі́длітковий
пізна́ння
пітни́й
піце́рія
по́друга
по́значка
по́милка або поми́лка
помі́щик
помо́вчати
поня́ття
порядко́вий
посере́дині
привезти́
привести́
при́морозок
принести́
при́чіп
про́діл
промі́жок
псевдоні́м

ра́зом
ре́мінь (пояс)
ре́шето
ри́нковий
рівни́на
роздрібни́й
ро́зпірка
руко́пис
русло́

сантиме́тр
све́рдло
сере́дина
се́ча
симетрі́я
сільськогоспода́рський
сімдеся́т
сли́на
соломи́нка
ста́туя
стовідсо́тковий
стриба́ти

текстови́й
течія́
ти́гровий
тисо́вий
тім’яни́й
травесті́я
тризу́б
ту́луб

украї́нський
уподо́бання
урочи́стий
усере́дині

фарту́х
фахови́й
фено́мен
фо́льга
фо́рзац

ха́ос (у міфології: стихія)
хао́с (безлад)

ца́рина
цеме́нт
це́нтнер
цінни́к

чарівни́й
чергови́й
чита́ння
чорно́зем
чорно́слив
чотирна́дцять

шляхопрові́д
шовко́вий
шофе́р

ще́лепа
щи́пці
щодобови́й

ярмарко́вий

Щоб завантажити повний список наголосів до ЗНО з вправами, заповніть цю форму:

Більше на тему наголосу:

Хочеш більше корисних матеріалів для підготовки до ЗНО?Підписуйся на наш канал на Youtube! Там багатеЗНО цікавого :)


Мова Список Орфоепія Наголос

Коментарів: 0